<kbd id="k4j4l6a9"></kbd><address id="9umex0rr"><style id="tr9ewand"></style></address><button id="rwkl555q"></button>

     跳到内容↓

     关键阶段3


     学生按照关键阶段3(KS3),包括一个广泛的简历:

     • 英语
     • 数学
     • 科学
     • 设计与技术
     • MFL(法语或西班牙语)
     • ICT
     • 宗教研究
     • 体育
     • 艺术
     • 音乐
     • 戏剧
     • 地理
     • 历史
     • 个人,社会,健康和公民教育

     在今年8,学生们拿起德语作为第二现代外语学习和遵循翻译中国一个“品酒师课程”。

     除了数学,学生最初是在混合能力组授课。部分科目的学生在九月根据在一年或关键阶段稍后能力。

     有关关键阶段3课程更多信息,请参阅相关主题页面。

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       <kbd id="poimtrgv"></kbd><address id="p3jq8ra3"><style id="fmupaznm"></style></address><button id="5ydagtih"></button>